Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

Varontsov Player index

Game Of the Week: Pavlo Vorontsov vs. FM Kayden Troff
Varontsov, Troff
B50 Sicilian