Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

Prasca Player index

IM Lilov’s Carlsen Positional Secrets - Part 5
Carlsen, Prasca
C11 French - Steinitz, Boleslavsky variation
Chess Olympiad 2012 - Game Of the Day - Round 3
Ziska, Radjabov, Kamsky, Prasca, Rhodstein, Ponomariov, Aronian, Valleo-Pons
C02 French: advance, Euwe variation