Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

Mchedli Player index

Game Of the Week: Tomashevsky vs. Mchedlishvili - European Team Championship
Tomashevsky, Mchedlishvili
D16 QGD Slav
Attack with LarryC: Mixed Sacrifices Part 2
Przepiork, Steiner, Land, Shaposhnikov, Murdzia, Kryvoruch,Ivanovic, Ginsburg, Short, Mchedli, Kasparov, Smirin