Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

Manasterski Player index

Sharpen your chess-sense with IM Watson! - Alekhine Defense #1
Manasterski, Zabierzanski, Glek, Ivanov
B03, B03 Alekhine's defense: Balogh variation, Alekhine's defense: Balogh variation