Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

Khurtsidze Player index

Every Russian Schoolboy Knows: A Tribute to WGM Elena Akhmilovskaya-Donaldson
Chiburdnidze, Akhmilovkaya,Khurtsidze, Donaldson
C92, D53 Ruy Lopez: closed, Flohr-Zaitsev system (Lenzerheide variation) , QGD