Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

Kazhgaleyev Player index

GM Joel’s Chess Week Recap - Episode 111
Vachier-Lagrave, Kamsky, Kovalenko, Keymer, Robson, Kasimdzhanov, Kirila, Kaidanov, Ni, Lenderman, Kazhgaleyev, Adhiban, Grandel
B48, B22, B33, D02, E05, A41, C54
Attack with LarryC: Centralize, soften, strike, Defeat!
Inarkiev, Kazhgaleyev, Gelfand, Eljanov