Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

Ivanovic Player index

IM John Watson - Indian systems: Part 4
Malakhatko, DiazCastro, Sakaev, Belov, Nikolic, Ivanovic
E92, E92, E68 King's Indian: Andersson variation, King's Indian: Gligoric-Taimanov system, King's Indian: fianchetto, classical variation, 8.e
IM John Watson - Indian systems: Part 3
Malakhatko, DiazCastro, Sakaev, Belov, Nikolic, Ivanovic
E92, E92, E68 King's Indian: Andersson variation, King's Indian: Gligoric-Taimanov system, King's Indian: fianchetto, classical variation, 8.e
Beyond the Opening: Indian systems: Part 3
Malakhatko, DiazCastro, Sakaev, Belov, Nikolic, Ivanovic
E92, E92, E68 King's Indian: Andersson variation, King's Indian: Gligoric-Taimanov system, King's Indian: fianchetto, classical variation, 8.e4
Attack with LarryC: Mixed Sacrifices Part 2
Przepiork, Steiner, Land, Shaposhnikov, Murdzia, Kryvoruch,Ivanovic, Ginsburg, Short, Mchedli, Kasparov, Smirin
Attack with LarryC: Two Knight sacrifice - Part 2
Nargulis, Nadel, Damljano, Plachetka, Ivanovic, Steinbe, Vukic, Velim, Holek, Ftacnik, Henrichs, Prusiki