Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

Amonatov Player index

Chess Olympiad 2014 - Round 2
Urkedal, Ivanchuk, Gelfand, Amonatov, Shankland, Martinez
A04, E94, B64 Reti, King's Indian, Sicilian
Attack with LarryC: Notorious Sozin
Motylev, Amonatov, Azarov, Reshetnikov