Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

C80 ECO index

Improve Your Chess: Highly Instructive Games - Cherepkov-Bronstein 1961
Cherepkov, Bronstein
C80 Ruy Lopez, Open Variation
Alterman’s Gambit Guide: Riga Variation #2
C80 Ruy Lopez open - Riga variation
Alterman’s Gambit Guide: Riga Variation #1
C80 Ruy Lopez open - Riga variation
Gashimov Memorial 2016 - GOTD Round 3
Caruana, Hou Yifan
C80 Ruy Lopez: open
Improve Your Chess: Riga Variation Fun
C80 Ruy Lopez: Riga Variation
Ronen through Chess history: Chess Olympiad - Part 4
Leko, Kasparov, Polgar, Mamedyarov, Krasenkow
C82, C80, B90 Ruy Lopez, Ruy Lopez: Tarrasch, Sicilian: Najdorf
Ronen through Chess history: PCA 1995: Anand vs. Kasparov Part 2
Anand, Kasparov
C80 Open Ruy Lopez: Sidelines and 9Nbd2
FIDE Grand Prix Zug 2013 - Round 1
Leko, Kamsky, Caruana, Radjabov, Karjakin, Nakamura, Morozevich, Kasimdzhanov
C80, C63, C11, A07 Ruy Lopez: open, Bernstein variation, Ruy Lopez: Schliemann defense, French: Steinitz, Boleslavsky variation, RĂ©ti: King's Indian attack, Keres variation