Warhabid's Profile
Type Wild Rating 1813 Need 6 Win 5 Loss 1 Draw 0 Total 6 Best
Type Blitz Rating 2245 Need 8 Win 602 Loss 550 Draw 118 Total 1270 Best 2459 (27/Dec/2012)
Type Standard Rating 1338 Need 6 Win 0 Loss 1 Draw 1 Total 2 Best
Type Bullet Rating 2072 Need 8 Win 23 Loss 14 Draw 2 Total 39 Best 2095 (24/Dec/2012)
Type Loser's Rating 1280 Need 6 Win 1 Loss 4 Draw 0 Total 5 Best
Type Crazyhouse Rating 1462 Need 6 Win 3 Loss 4 Draw 0 Total 7 Best
Type 5-minute Rating 2110 Need 8 Win 2045 Loss 1883 Draw 428 Total 4356 Best 2382 (21/Mar/2015)
Type 1-minute Rating 1998 Need 8 Win 162 Loss 147 Draw 23 Total 332 Best 2264 (21/Dec/2013)
Type 15-minute Rating 2010 Need 4 Win 6 Loss 6 Draw 3 Total 15 Best
Type 3-minute Rating 2125 Need 8 Win 844 Loss 770 Draw 132 Total 1746 Best 2169 (31/May/2013)