Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

Reshetnikov Player index

Attack with LarryC: Notorious Sozin
Motylev, Amonatov, Azarov, Reshetnikov