Juliet8391 photo
Juliet8391
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Cholesterol – organiczny sojusz chemiczny, tłuszczowiec z ekipy steroidów kategoryzowany także do alkoholi[9].
Jego wtórne zalęgają w błonie każdej celi zwierzęcej,
funkcjonując na nią stabilizująco zaœ
wskazując o wielu jej własnościach. Jest także
prekursorem mnogich relewantnych steroidów takich jak kwasy żółciowe czy inkrety steroidowe.


Potocznie cholesterolem zatytułuje się istniejące w osoczu juch podobne substancje lipidowe – lipoproteiny, w zbiór których między innymi
wstępuje same cholesterol.

Cholesterol jest niebezużyteczny do słusznego działania
stworu i czerpie zarówno ze źródeł pożywnych jako oraz biosyntezy de novo.


Stanowi on fundament do syntez wielu fundamentalnych biologicznie
czynnych drobinki:

inkrety płciowe,
kortykosterydy,
witamina D3 natomiast jej metabolity,
glikozydy nasercowe
sitosterole,
niektóre alkaloidy
kwasy żółciowe.

W organizmie człowieka cholesterol przebiega w tkankach natomiast w osoczu farby z grupą 3β-hydroksylową pustą lub zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi.
Ogólna ilość cholesterolu w systemie zwykłego człowieka
jest wartoœciowana na œlepi. 140 g[10].

Przestarzała nazwa cholesterolu owe cholesteryna.

Spis treści

1 Budowa korpuskuł
2 Reakcje chemiczne
2.1 Addycja do zrzeszania dwukrotnego
2.2 Utlenianie
3 Biosynteza
3.1 Utworzenie mewalonianu
3.2 Stworzenie kawałka pięciowęglowego
3.3 Łączenie firmy izoprenoidowych
3.4 Cyklizacja
3.5 Obróbka lanosterolu
4 Wchłanianie
5 Krążenie
6 Znaczenie biologiczne
7 Cholesterol zaœ chorób organizmu powracania
7.1 Normy zawartości we posok
8 Ciekłokrystaliczne pochodne cholesterolu
9 Przypisy
10 Bibliografia
11 Linki obrzeżne

Budowa okruszyn
numeracja atomów węgla cholesterolu

Cholesterol kategoryzujemy do steroidów. Są owe stosunki należące do tłuszczowców (cechą łączące bardzo bogate substancje owej grup jest wątła rozpuszczalność w gorzale charakteryzująca tymiż cholesterol umiejscawiający się w stworze w lipoproteinach albo
membranach biologicznych – w środowisku hydrofobowym).


Jak w wypadku innych steroidów, korpuskuła cholesterolu dysponuje 3 pierścienie sześciowęglowe (cykloheksanowe,
jeden z nich mieœci sami sprzęganie podwójne) oraz
czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11].
Oznacza się je następującymi cyframi alfabetu łacińskiego
godziwie A, B natomiast C i D. Pierścienie sześciowęglowe, wyobrażane na zarysach zazwyczaj w kreacji sześciokąta kształtnego, w rzeczywistości odbierają konformację krzesłową.
Niesie to za sobą bezpieczne konsekwencje. Między innymi z 12 podstawników pierścienia cykloheksanowego 6 stawianych istnieje ekwatorialnie (równikowo,
w bok), 6 sukcesywnych aksjalnie (3 w kupę, 3 w spód powodem naukowej płaszczyzny pierścienia)
zaœ te właśnie cechuje wielkie stłoczenie przestrzenne.
Wobec tego atomy węgla tworzące sąsiednie pierścienie
spoczywają pospolicie aksjalnie, a także w stawianiu stupor względem siebie (jedna z grupy przestawiona istnieje rozkosznie do góry, druga nieobszernie w paginę
wrogą, jednakowo, gdy w przykładzie trans-dekaliny[11]).
Obie gromady metylowe zestawione aksjalnie niejako stoją na
sztorc nad płaszczyzną pierścieni (są w stawianiu β)[12].

Grupa hydroksylowa zaprząta położenie ekwatorialne[12].


model drobinki

Ta wieloaspektowa okruszyna dysponuje aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów węgla zwanych ogniskami
stereogenicznymi. Są to atomy o dowcipach 3, 8, 9, 10, 13, 14, 17,
20. Teoretycznie korzystając z projektu, wedle jakiego maksymalna kwota izomerów
wynosi 2n, gdzie n – iloœć atomów chiralnych, można policzyć,
iż związek taki powinien mieć 28=256 izomerów optycznych,
wśród jakich wyróżnilibyśmy 128 mgieł enancjomerów, substancje przynależne do
różnorodnych mgły byłyby zaś asumptem
siebie diastereoizomerami. Jednakże, jak owe przeważnie ma położenie w przypadku układów przenikliwych, następuje
w nich lecz jeden. Poza owym przywiera pamiętać, iż
mamy do czynienia z drobinką o licznych skondensowanych pierścieniach natomiast wchodzące w zabawę naprężenia steryczne zapobiegają egzystowanie wielu z teoretycznych izomerów[13].


Feel free to visit my weblog - obniżenie cholesterolu

 


 Juliet8391 invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
February 22, 2019  07:03 AM
Last Visit
March 13, 2015  02:55 PM
Join Date
March 13, 2015  02:55 PM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post